Home » Кирково

Кирково

Община Кирково е създадена на 26.03.1914 год., като Селско общинско управление – Кирково, Гюмюрджинска околия. Многобройните административно-териториални реформи я водят на околийско подчинение към Смолян, Крумовград, Момчилград. След 9.09.1944 год. е преобразувана в Селски общински народен съвет Кирково.
При образуването на общината е имало само един кмет Мехмед Юсеинов. В последствие се назначава бирник за събиране на данъците от населението, с течение на времето се назначава и секретар – писар.
През 1956 г. Общината е присъединена към Кърджалийска област, а след 1979 г. съществува като Селищна система Кирково.От 1987 г. Общината обединява трите селищни системи Кирково, Подкова и Бенковски с председател Наско Караджов. През 1990 г. се назначава Временна изпълнителна управа с Председател на Временната управа Иво Младенов.
На територията на община Кирково има 21 читалища регистрирани в Министерството на културата, като 12 от тях развиват дейност и имат съдебна регистрация. По големи са читалищата в селата Кирково, Бенковски, Тихомир, Дрангово, Чакаларово и Фотиново.
В пет от читалищата в община Кирково се развива дейност по програмата ,,Глобални библиотеки – България”, която стартира през 2009 г. и завърши през 2011 г., – НЧ ,,Н. Й. Вапцаров’’ с. Кирково, НЧ ,,Родопска пробуда’’ с. Тихомир, НЧ ,,В. Левски’’ с. Дрангово, НЧ ,,Възраждане’’ с. Бенковски и НЧ „Пробуда’’ с. Фотиново. Всички те получиха ИКТ оборудване и интернет за посетителите. В читалищата се развива активна художествена самодейност, като най-изявени са любителските певчески групи от с. Дрангово, с. Тихомир, с. Бенковски и с. Кирково които са лауреати на регионални и национални фолклорни форуми.

http://www.kirkovo.net/